Program vjetor për klasën 1-3 aktivitete të integruara jashtëmësimore
Doracak
101 lojëra
Doracak për
prindër
Program vjetor për klasën 4-6 aktivitete të integruara jashtëmësimore
Si deri te
arsimi interkulturor
Broshura për
Nansen Modelin
Program vjetor për klasën 7-9 aktivitete të integruara jashtëmësimore
Doracak për
realizues
Program vjetor për klasën 1-4 aktivitete të integruara jashtëmësimore
Praktikum për realizues
të MNAI