Ferdi Bulut

arsimtar në shkollën fillore Shën. “Qirili dhe Metodi”, f. Kanatllarc, Prilep

Todorka Nane

arsimtare në shkollën fillore “Nikola Karev”, Krushevë

Darko Taleski

arsimtar në shkollën fillore “Qirili dhe Metodi”, Prilep

Zaharica Rujanoska

tarsimtare në shkollën fillore “Nikola Karev”, Krushevë

Gordana Barbashka

arsimtare në shkollën fillore “Strasho Pinxhur”, Karbinci

Maja Miteva

teacher at Primary school “Nikola Karev”, Krushevo