Aleksandar Petrovk

profesor në shkollën e mesme profesionale “Mosha Pijade” komuna e Jegunovcit

Daniela Miteva

arsimtar në shkollën fillore “Marshal Tito” komuna e Strumicës

Zujca Stojanova

arsimtar në shkollën fillore “Goce Delçev” komuna Konçe

Salajdin Behadini

profesor në shkollën e mesme profesionale “Mosha Pijade” komuna e Jegunovcit

Ljubinka Cvetanova

arsimtar në shkollën fillore “Marshal Tito” komuna e Strumicës

Mejlan Ameti

arsimtar në shkollën fillore “Rajko Zhinzifov” (Ismail Qemali), Komuna Çair

Mejdin Usinov

arsimtar në shkollën fillore “Marshal Tito” komuna e Strumicës

Abibe Mustafi

arsimtar në shkollën fillore “Shemshovë” komuna e Jegunovcit