Arlinda Bajrami

arsimtare në shkollën fillore “Koço Racin” Ognjanci

Deniz Rexhepov

arsimtar në shkollën fillore “Goce Delçev” Konçe

Maja Janevska

arsimtare në shkollën fillore “Rajko Zhinzifov” (Ismail Qemali) Çair

Mimoza Muhtari

arsimtare në shkollën fillore “Koço Racin” Ognjanci

Remzije Beqa

arsimtare në shkollën fillore “Koço Racin” Ognjanci

Zirafete Shaqiri

arsimtare në shkollën fillore “Shemshovë” Preljubishtë

Bekir Huseinov

arsimtar në shkollën fillore “Strasho Pinxhur” Karbinci

Hysein Arslanov

arsimtar në shkollën fillore “Strasho Pinxhur” Karbinci

Mejdin Usinov

arsimtar në shkollën fillore “Marshal Tito” Strumicë

Nada Arsova

arsimtar në shkollën fillore “Strasho Pinxhur” Karbinci

Sanije Bakievska

arsimtare në shkollën fillore “Koço Racin” Ognjanci

Zujca Stojanova

arsimtare në shkollën fillore “Goce Delçev” Konçe

Blerta Bajrami

arsimtare në shkollën fillore “Koço Racin” Ognjanci

Ivica Kostov

arsimtar në shkollën fillore “Strasho Pinxhur” Karbinci

Mejlan Ameti

arsimtare në shkollën fillore “Rajko Zhinzifov” (Ismail Qemali) Çair

Natasha Ristova

arsimtare në shkollën fillore “Goce Delçev” Konçe

Slavica Bubalo

arsimtare në shkollën fillore “Koço Racin” Ognjanci

Bujamin Abduramanov

arsimtar në shkollën fillore “Goce Delçev” Konçe

Katarina Taleska

arsimtare në shkollën fillore “Koço Racin” Ognjanci

Mevljurie Racaj

arsimtare në shkollën fillore “Rajko Zhinzifov” (Ismail Qemali) Çair

Ramize Memedovska

arsimtare në shkollën fillore “Koço Racin” Ognjanci

Violeta Tushevska

arsimtare në shkollën fillore “Koço Racin” Ognjanci

Korniza kohore e trajnimeve bazike

Pjesa teorike: Punëtoria 1 – 22 gusht, 2012
Punëtoria 2 – 23 gusht, 2012
Punëtoria 3 – 24 gusht, 2012
Punëtoria 4 – 29 gusht, 2012
Punëtoria 5 – 30 gusht, 2012
Pjesa praktike: 15, 22 dhe 24 tetor, 2012
Ligjerata me ekspertë lokal: 29-30 nëntor, 2012
Ligjerata me ekspertë ndërkombëtar
(Konferenca për arsimim të integruar)
:
9-10 mars, 2013
Implementimi i aktivitetit të integruar jashtëmësimor
dhe provimi përfundimtar
:
Ndarja e çertifikatave: 26.10.2013


Korniza kohore e trajnimeve të avancuara

Pjesa teorike: Punëtoria 1- 12 shtator, 2013
Punëtoria 2- 4 tetor, 2013
Punëtoria 3- 5 nëntor, 2013
Realizimi i aktivitetit të projektit: 15 nëntor, 2013
Ligjerata me ekspertë lokal: 26 nëntor, 2013
Ligjerata me ekspertë ndërkombëtar
(Konferenca për arsimim të integruar)
:
14-15 dhjetor, 2013
Ndarja e çertifikatave: 15 dhjetor, 2013