Anka Angelovska

arsimtare në shkollën fillore “Tosho Arsov” Shtip

Gazmore Salihi

profesoreshë në shkollën e mesme “Mosha Pijade” Preljubishtë

Mare Milenkovska

arsimtare në shkollën fillore “Draga Stojanovska” Shkup

Sehare Loki

profesoreshë në shkollën e mesme “Mosha Pijade” Preljubishtë

Vesna Stojçevska

arsimtare në shkollën fillore “Krste Misirkov” Bistricë, Manastir

Biljana Palevska

arsimtare në shkollën fillore “Petar Zdravkovski Penko” Shkup

Gordana Anastasova

arsimtare në shkollën fillore “Shen Klimenti Ohrit” Manastir

Merita Sejdini

arsimtare në shkollën fillore “Sande Shterjovski” Kërçovë

Snezhana Stojanova

arsimtare në shkollën fillore “Klimenti i Ohridit” Manastir

Biljana T. Jakovski

arsimtare në shkollën fillore “Petar Zdravkovski Penko” Shkup

Gzime Nuhiu

arsimtare në shkollën fillore “Shemshovë” Shemshovë

Nenad Stojanovski

arsimtar në shkollën fillore “Magdalena Antova” Kumanovë

Sonja Kirkovska

arsimtare në shkollën fillore “Vëllezërit Ramiz dhe Hamid” Shkup

Dobri Jovevski

arsimtar në shkollën fillore “Ilinden” Kriva Palankë

Lençe Fidanovska

arsimtare në shkollën fillore “Krste Misirkov” Bistricë, Manastir

Nikoletka Paneva

arsimtare në shkollën fillore “Kirili dhe Metodi” Sveti Nikole

Svetlana Bobevska

arsimtare në shkollën fillore “Blazhe Koneski” Veles

Korniza kohore e trajnimeve bazike

Pjesa teorike: Punëtoria 1 – 19 tetor, 2012
Punëtoria 2 – 12 nëntor, 2012
Punëtoria 3 – 13 nëntor, 2012
Punëtoria 4 – 13 dhjetor, 2012
Punëtoria 5 – 14 dhjetor, 2012
Pjesa praktike: 22 shkurt, 2013
Ligjerata me ekspertë lokal: 23 shkurt, 2013
Ligjerata me ekspertë ndërkombëtar
(Konferenca për arsimim të integruar):
9-10 mars, 2013
Implementimi i aktivitetit të integruar jashtëmësimor
dhe provimi përfundimtar:
15 prill-1 qershor, 2013
Ndarja e çertifikatave: 26.10.2013


Korniza kohore e trajnimeve të avancuara

Pjesa teorike: Punëtoria 1- 19 shtator, 2013
Punëtoria 2- 17 tetor, 2013
Punëtoria 3- 11 nëntor, 2013
Realizimi i aktivitetit të projektit: 15 nëntor, 2013
Ligjerata me ekspertë lokal: 26 nëntor, 2013
Ligjerata me ekspertë ndërkombëtar
(Konferenca për arsimim të integruar):
14-15 dhjetor, 2013
Ndarja e çertifikatave: 15 dhjetor, 2013