Mirë se vininë faqen zyrtare të Qendrës për Trajnim!

Për ne

Qendra për Trajnim pranë QDN Shkup është dedikuar që të ofrojë trajnime teorike dhe praktike për modelin Nansen për arsimim të integruar (MNAI) dhe të sigurojë zhvillim profesional të mësuesve, profesorëve, pedagogëve, psikologëve, inspektorëve të arsimit dhe drejtuesve të shkollave.

Duke u bazuar në eksperiencën pesë vjeçare nga zhvillimi dhe themelimi i arsimimit të integruar të mesëm dhe fillor në Maqedoni, ekipi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup në bashkëpunim me ekspertë dhe institucione relevante përpiloi një pako të trajnimeve të nivelit bazik dhe të avancuar të cilat do të ju mundësojnë shkollave dhe punonjësve të sektorit të arsimit të arrijnë potencialin e vërtetë në fushën e arsimimit të integruar.

Për të siguruar programet dhe trajnimet më të mira për zhvillim profesional, Qendra për trajnim ka angazhuar ekspertë lokal dhe ndërkombëtar me eksperiencë të begatshme në fushën e mësimdhënies dhe arsimimit të integruar.

Struktura e trajnimeve të cilat realizohen në këtë Qendër është 60% teori dhe 40% punë praktike. Pjesa teorike zhvillohet në suaza të Qendrës për trajnim ndërsa pjesa praktike realizohet në Nansen model shkollat të cilat janë të pajisura plotësisht në aspektin teknik. Trajnimet janë me kohëzgjatje prej dy viteve.

Projekti modeli Nansen për arsimim të integruar duke përfshirë dhe Qendrën për Trajnim, përkrahet financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Rreth modelit Nansen për arsimim të integruar

Modeli Nansen për arsimim të integruar (MNAI) është model arsimor bashkëkohor i cili promovon dhe përkrah proceset integruese në shkollat me përbërje të ndryshme etnike në komuna multietnike. Modeli u zhvillua dhe u aplikua praktikisht në vitin 2007 pas dy viteve pune në promovimin e projekteve për dialog dhe pajtim në rajonet post-konfliktuoze dhe në komunat e ndara në Maqedoni. Që atëherë, modeli implementohet me suskes në disa shkola të selektuara të mesme dhe fillore të komunave të ndryshme në Maqedoni dhe ka demonstruar rezultate të shkëlqyeshme. MNAI është i njohur dhe i pranuar në nivel lokal si dhe ndërkombëtar, dhe në vitin 2011 Qendra për Dialog Nansen Shkup u shpërble na OSBE- Komesari i lartë për pakica nacionale me çmimin Maks van der Shtul për rezultatet e jashtëzakonshme në promovimin e arsimimit të integruar dhe përmirsimin e bashkëpunimit mes komuniteteve të ndryshme etnike.

Për të mësuar më shumë për shkollat të cilat e aplikojnë MNAI ju lutemi klikoni këtu.

Latest news

Read all news

Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi konferencë ndërkombëtare

Më 27 tetor 2018, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi Konferencë ndërkombëtare me temën "Roli dhe rëndësia e interkulturalizmit në arsim". Konferenca përbëhej prej ligjëratave të ekspertëve të shquar ndërkombëtar të cilët janë pjesë e ...

Realizohen modulet praktike për MNAI

Gjatë muajit shtator 2018, pjesëmarrësit e regjistruar në nivelin bazë të trajnimit për arsimim interkulturor në suaza të Qendrës së Trajnimit të QDN Shkup morën pjesë në modulet praktike të programit të trajnimit për arsimim interkulturor. Modulet praktike të modelit Nansen për arsimin interkulturor ...

Punëtori për realizuesit e MNAI dhe aktiviteteve projektuese

Gjatë periudhës mars-maj 2018 realizuesit e aktiviteteve jashtëmësimore dhe aktiviteteve projektuese të MNAI, në suaza të Qendrës për Trajnim të QDN Shkup, ndoqën punëtoritë e realizuara nga ana e prof. d-r Hana Saliu, nga Fakulteti Filozofik pranë Universitetit të Tetovës. Punëtoritë përfshinë aktivitete ...

Ligjerata me ekspertë ndërkombëtar dhe ndarja e çertifikatave për nivelin bazik dhe të avancuar të trajnimeve

Më 21 prill 2018, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi konferencë me ligjerata të eskpertëve ndërkombëtar nga sfera e arsimit interkulturor si pjesë e nivelit bazik të trajnimeve për Modelin Nansen për arsim interkulturor. Paula Mcllwaine nga Këshilli ...