Për ne

Qendra për Trajnim NDC Shkup ofron trajnim teorik dhe praktik mbi edukimin ndërkulturor dhe Modelin Nansen (ENNM), si dhe është e përkushtuar në mundësojë zhvillim personal dhe profesional të stafit edukativo-arsimor në vend dhe në rajon.

Qendra për trajnim është themeluar në vitin 2012 në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa nga viti 2013 ka lidhur partneritet edhe me Këshillin për arsim të integruar të Irlandës së Veriut.

Duke shfrytëzuar përvojën shumëvjeçare në zhvillimin dhe zbatimin e iniciativave të ndryshme arsimore ndërkulturore, ekipi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup në partneritet me ekspertët dhe institucionet relevante ka krijuar më shumë programe trajnimi të përqendruara në interkulturalizmin si koncept dhe qasje në sferën edukativo-arsimore.

Për të mundësuar programe dhe trajnime më të mira të zhvillimit profesional, Qendra angazhon trajnues vendorë dhe ndërkombëtarë me përvojë shumëvjeçare në fushën e arsimit të integruar, atë ndërkulturor, gjegjësisht zhvillimit profesional të arsimtarëve. Trajnimet në Qendër realizohen përmes 60% të përmbajtjeve teorike dhe 40% të punës praktike.

Projekti i Arsimit Ndërkulturor i Modelit Nansen dhe Qendra e Trajnimit mbështeten financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Promovimi on-line i eduresurs.mk

Me kënaqësi ju njoftojmë se me datë 07.04.2021. u promovua platforma e parë edukativo-arsimore interkulturore, si produkti i fundit i Qendrës për Dialog Nansen Shkup...

Trajnime me studentë nga disa fakultete

Në vijim janë duke u zhvilluar trajnimet për forcimin e njohurive dhe kompetencave ndërkulturore të studentëve nga Fakulteti Pedagogjik, Shkup...

Trajnime të realizuara nga Moduli B

Dy trajnimet e para të Modulit B u realizuan me sukses me pjesëmarrësit nga katër grupet. Këto trajnime iu kushtuan temave: Klima e sigurt shkollore dhe socio-emocionale, si dhe Qasjet arsimore...

Filluan trajnimet nga Moduli B për 4 grupe të mësimdhënësve

Ekipi i edukimit në QDN ka kënaqësinë të njoftojë fillimin e një cikli të ri trajnimi për Modulin B në 18 mars, 2021. Ky është një vazhdim i trajnimit të mëparshëm dhe përfshin...