Për ne

Qendra për Trajnim NDC Shkup ofron trajnim teorik dhe praktik mbi edukimin ndërkulturor dhe Modelin Nansen (ENNM), si dhe është e përkushtuar në mundësojë zhvillim personal dhe profesional të stafit edukativo-arsimor në vend dhe në rajon.

Qendra për trajnim është themeluar në vitin 2012 në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa nga viti 2013 ka lidhur partneritet edhe me Këshillin për arsim të integruar të Irlandës së Veriut.

Duke shfrytëzuar përvojën shumëvjeçare në zhvillimin dhe zbatimin e iniciativave të ndryshme arsimore ndërkulturore, ekipi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup në partneritet me ekspertët dhe institucionet relevante ka krijuar më shumë programe trajnimi të përqendruara në interkulturalizmin si koncept dhe qasje në sferën edukativo-arsimore.

Për të mundësuar programe dhe trajnime më të mira të zhvillimit profesional, Qendra angazhon trajnues vendorë dhe ndërkombëtarë me përvojë shumëvjeçare në fushën e arsimit të integruar, atë ndërkulturor, gjegjësisht zhvillimit profesional të arsimtarëve. Trajnimet në Qendër realizohen përmes 60% të përmbajtjeve teorike dhe 40% të punës praktike.

Projekti i Arsimit Ndërkulturor i Modelit Nansen dhe Qendra e Trajnimit mbështeten financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Cikël i ri i trajnimeve për arsim interkulturor

Gjatë kësaj jave QDN Shkup pranoi katër grupet e para të pjesëmarrësve për Trajnim për Arsim Interkulturor. Punëtoria e parë u realizua në kuadër të temës: “Sfidat e arsimit interkulturor”, gjatë së cilës pjesëmarrësit patën mundësi të...

Thirrje e hapur për bursa për trajnim për arsim interkulturor

endra për trajnim për arsim interkulturor pranë Qendrës për Dialog Nansen Shkup, në bashkëpunim me Ministrinë e arsimit dhe shkencës të R. së Maqedonisë së Veriut (MASh)...

Ligjeratë me ekspert ndërkombëtar për mësimdhënësit e nivelit të avancuar dhe të specializuar të trajnimeve

On June 8, 2019, Nansen Dialogue Center Skopje organized a lecture, as a final training of advanced and specialist level of training in the Training Center of NDC Skopje...

Punëtoria e pestë e nivelit të avancuar – grupet 22, 23, 24

Gjatë muajit maj 2019 në suaza të Qendrës për Trajnim të QDN Shkup, pjesëmarrësit e grupit 22, 23 dhe 24 vijuan punëtorinë e pestë nga niveli i avancuar për arsim interkulturor, me temë: „Sfidat në arsimin interkulturor".