Për ne

Qendra për Trajnim NDC Shkup ofron trajnim teorik dhe praktik mbi edukimin ndërkulturor dhe Modelin Nansen (ENNM), si dhe është e përkushtuar në mundësojë zhvillim personal dhe profesional të stafit edukativo-arsimor në vend dhe në rajon.

Qendra për trajnim është themeluar në vitin 2012 në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa nga viti 2013 ka lidhur partneritet edhe me Këshillin për arsim të integruar të Irlandës së Veriut.

Duke shfrytëzuar përvojën shumëvjeçare në zhvillimin dhe zbatimin e iniciativave të ndryshme arsimore ndërkulturore, ekipi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup në partneritet me ekspertët dhe institucionet relevante ka krijuar më shumë programe trajnimi të përqendruara në interkulturalizmin si koncept dhe qasje në sferën edukativo-arsimore.

Për të mundësuar programe dhe trajnime më të mira të zhvillimit profesional, Qendra angazhon trajnues vendorë dhe ndërkombëtarë me përvojë shumëvjeçare në fushën e arsimit të integruar, atë ndërkulturor, gjegjësisht zhvillimit profesional të arsimtarëve. Trajnimet në Qendër realizohen përmes 60% të përmbajtjeve teorike dhe 40% të punës praktike.

Projekti i Arsimit Ndërkulturor i Modelit Nansen dhe Qendra e Trajnimit mbështeten financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Trajnim për realizuesit shumëvjeçarë të Modelit Nansen

Tre grupe të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional, prej disa model shkollave e ndoqën trajnimin e realizuar nga ana e Prof. Dr. Ognen Spasovski, kushtuar njohjes dhe kultivimit të inteligjencës emocionale.

U realizua trajnimi i fundit nga Moduli A

Me ligjëratën e profesorit Steiner Bryn, përfundoi me sukses cikli prej 6 punëtorive nga Moduli A. Mbi 50 mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional kanë marrë pjesë aktive në trajnimet kushtuar arsimit ndërkulturor.

Trajnime për zbatuesit shumëvjeçarë të Modelit Nansen për arsim interkulturor

Dhuna e bashkëmoshatarëve dhe mënyrat për parandalimin e saj u punuan në 3 punëtori të realizuara nga ana e Prof. Dr Elena Açkovska – Leshkovska.

U realizua trajnimi i pestë nga Moduli A

Prof. Dr. Ognen Spasovski realizoi trajnimin për pesë grupet e mësimdhënësve nga Moduli A. Në trajnim u theksua rëndësia e Edukimit Pozitiv, si parakusht për ndërkulturalizëm.