Mirë se vininë faqen zyrtare të Qendrës për Trajnim!

Për ne

Qendra për Trajnim pranë QDN Shkup është dedikuar që të ofrojë trajnime teorike dhe praktike për modelin Nansen për arsimim të integruar (MNAI) dhe të sigurojë zhvillim profesional të mësuesve, profesorëve, pedagogëve, psikologëve, inspektorëve të arsimit dhe drejtuesve të shkollave.

Duke u bazuar në eksperiencën pesë vjeçare nga zhvillimi dhe themelimi i arsimimit të integruar të mesëm dhe fillor në Maqedoni, ekipi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup në bashkëpunim me ekspertë dhe institucione relevante përpiloi një pako të trajnimeve të nivelit bazik dhe të avancuar të cilat do të ju mundësojnë shkollave dhe punonjësve të sektorit të arsimit të arrijnë potencialin e vërtetë në fushën e arsimimit të integruar.

Për të siguruar programet dhe trajnimet më të mira për zhvillim profesional, Qendra për trajnim ka angazhuar ekspertë lokal dhe ndërkombëtar me eksperiencë të begatshme në fushën e mësimdhënies dhe arsimimit të integruar.

Struktura e trajnimeve të cilat realizohen në këtë Qendër është 60% teori dhe 40% punë praktike. Pjesa teorike zhvillohet në suaza të Qendrës për trajnim ndërsa pjesa praktike realizohet në Nansen model shkollat të cilat janë të pajisura plotësisht në aspektin teknik. Trajnimet janë me kohëzgjatje prej dy viteve.

Projekti modeli Nansen për arsimim të integruar duke përfshirë dhe Qendrën për Trajnim, përkrahet financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Rreth modelit Nansen për arsimim të integruar

Modeli Nansen për arsimim të integruar (MNAI) është model arsimor bashkëkohor i cili promovon dhe përkrah proceset integruese në shkollat me përbërje të ndryshme etnike në komuna multietnike. Modeli u zhvillua dhe u aplikua praktikisht në vitin 2007 pas dy viteve pune në promovimin e projekteve për dialog dhe pajtim në rajonet post-konfliktuoze dhe në komunat e ndara në Maqedoni. Që atëherë, modeli implementohet me suskes në disa shkola të selektuara të mesme dhe fillore të komunave të ndryshme në Maqedoni dhe ka demonstruar rezultate të shkëlqyeshme. MNAI është i njohur dhe i pranuar në nivel lokal si dhe ndërkombëtar, dhe në vitin 2011 Qendra për Dialog Nansen Shkup u shpërble na OSBE- Komesari i lartë për pakica nacionale me çmimin Maks van der Shtul për rezultatet e jashtëzakonshme në promovimin e arsimimit të integruar dhe përmirsimin e bashkëpunimit mes komuniteteve të ndryshme etnike.

Për të mësuar më shumë për shkollat të cilat e aplikojnë MNAI ju lutemi klikoni këtu.

Latest news

Read all news

Ligjëratë me ekspert ndërkombëtar dhe ndarja e çertifikatave për nivelin e avancuar të trajnimeve

Më 21 shkurt, 2019, QDN Shkup organizoi ligjëratë me ekspert ndërkombëtar nga fusha e arsimit interkulturor, si pjesë e nivelit të avancuar të trajnimeve për modelin Nansen për arsim interkulturor. Profesori Steinar Bryn nga Akademia Nansen e Lilehamer-it, Norvegji...

Punëtoria e tretë e nivelit të avancuar me ekspert lokal

Më 14, 15 dhe 19 shkurt, 2018, me grupet 22, 23 dhe 24, e nivelit të avancuar të trajnimeve të Modelit Nansen për arsim interkulturor, në hapësirat e Qendrës për trajnim të QDN Shkup, u realizua punëtoria e tretë nga ana e prof. dr. Elena Açkovska-Leshkovska...

Trajnim 28-31 Janar, 2019 – grupet 22, 23, 24

Në fund të muajit Janar 2019, në Qendrën për Trajnim të QDN Shkup u realizua punëtoria e dytë për grupet 22, 23 dhe 24, të nivelit të avancuar të trajnimeve të Modelit Nansen për arsim interkulturor. Tema e punëtorisë së rradhës ishte e shoqëruar me aktvitete dhe diskutime rreth temës...

Trajnim 21-25 January, 2019 grupet 19, 20, 21

Nga 21 deri më 25 Janar, 2019, në Qendrën për trajnim të QDN Shkup u realizua punëtoria e pestë e nivelit të avancuar të trajnimeve të Modelit Nansen për arsim interkulturor për grupet 19, 20 dhe 21 të po të njëjtit nivel. Tema e punëtorisë së pestë ishte: “Qasjet interkulturore në procesin arsimor”...