Për ne

Qendra për Trajnim NDC Shkup ofron trajnim teorik dhe praktik mbi edukimin ndërkulturor dhe Modelin Nansen (ENNM), si dhe është e përkushtuar në mundësojë zhvillim personal dhe profesional të stafit edukativo-arsimor në vend dhe në rajon.

Qendra për trajnim është themeluar në vitin 2012 në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa nga viti 2013 ka lidhur partneritet edhe me Këshillin për arsim të integruar të Irlandës së Veriut.

Duke shfrytëzuar përvojën shumëvjeçare në zhvillimin dhe zbatimin e iniciativave të ndryshme arsimore ndërkulturore, ekipi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup në partneritet me ekspertët dhe institucionet relevante ka krijuar më shumë programe trajnimi të përqendruara në interkulturalizmin si koncept dhe qasje në sferën edukativo-arsimore.

Për të mundësuar programe dhe trajnime më të mira të zhvillimit profesional, Qendra angazhon trajnues vendorë dhe ndërkombëtarë me përvojë shumëvjeçare në fushën e arsimit të integruar, atë ndërkulturor, gjegjësisht zhvillimit profesional të arsimtarëve. Trajnimet në Qendër realizohen përmes 60% të përmbajtjeve teorike dhe 40% të punës praktike.

Projekti i Arsimit Ndërkulturor i Modelit Nansen dhe Qendra e Trajnimit mbështeten financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Përfundimi i trajnimit nga Moduli B me grupin nga Kosova

Në datën 31.08.2021 u realizua trajnimi i fundit nga Moduli B për pjesëmarrësit nga Kosova. Trajnimi ishte fryt i bashkëpunimit mes QDN Shkup dhe misionit të OSBE-së në Kosovë...

Përfundimi i pjesës së tretë nga trajnimet e Modulit A

Pjesa e tretë e trajnimeve nga Moduli A u realizuan me sukses me pjesëmarrësit  e pesë grupeve. Këto trajnime iu kushtuan temës “Stereotipet dhe paragjykimet në mjediset shkollore”...

QDN Shkup në bashkëpunim me OSBE, fillon trajnimin nga Moduli B me pjesëmarrës nga Kosova

Filloi trajnimi nga Moduli B me pjesëmarrësit nga Kosova, i cili është rezultat i bashkëpunimit midis QDN Shkup dhe misionit të OSBE-së në Kosovë.

Përfundimi i trajnimit nga Modul B me të gjitha grupet

Me punëtorinë e Prof. Dr. Vera Stojanovska kompletohet cikli i trajnimeve nga moduli B për katër grupet.