Агона Леши

ООУ Братство Eдинство, Дебар

Јадранка Поповски

ООУ Братство Скопје

Мимоза Николовска

ООУ Гоце Делчев, Битола

Сиана Даути

ООУ Братство Eдинство, Дебар

Зана Амедовска Селимоска

ООУ Гоце Делчев, Битола

Анита Кочовска

ООУ Братство – Миѓени Тетово

Јулијана Спасевска

ООУ Кирил и Методиј, с.Кучевиште

Оливера Величковска

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Слаѓана Ацковска

ООУ Кирил и Методиј, с.Кучевиште

Бујамин Мемеди

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Линдита Јусуфи

ООУ Гоце Делчев, Битола

Резехана Карамети Горенца

ООУ Братство Eдинство, Дебар

Светлана Божиновска

ООУ Братство – Миѓени Тетово

Хурмет Ала

ООУ Братство Скопје

Марина Хаџипанзова

ООУ Братство Скопје

Сашка Делова

ООУ Гоце Делчев, Битола

Тијана Бајрактарска

ООУ Братство Скопје