Арлинда Бајрами

наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Дениз Реџепов

наставник при основното училиште “Гоце Делчев” Конче

Маја Јаневска

наставничка при основното училиште “Рајко Жинзифов” (Исмаил Ќемали) Чаир

Мимоза Мухтари

наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Ремзије Беќа

наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Зирафете Шаќири

наставничка при основното училиште “Шемшово” Прељубиште

Бекир Хусеинов

наставник при основното училиште “Страшо Пинџур” Карбинци

Јусин Арсланов

наставник при основното училиште “Страшо Пинџур” Карбинци

Нада Арсова

наставничка при основното училиште “Страшо Пинџур” Карбинци

Мејдин Усинов

наставник при основното училиште “Маршал Тито” Струмица

Саније Бакиевска

наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Зујца Стојанова

наставничка при основното училиште “Гоце Делчев” Конче

Блерта Бајрами

наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Ивица Костов

наставник при основното училиште “Страшо Пинџур” Карбинци

Мејлан Амети

наставничка при основното училиште “Рајко Жинзифов” (Исмаил Ќемали) Чаир

Наташа Ристова

наставничка при основното училиште “Гоце Делчев” Конче

Славица Бубало

наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Бујамин Абдураманов

наставник при основното училиште “Гоце Делчев” Конче

Катарина Талеска

наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Мевлурије Рацај

наставничка при основното училиште “Рајко Жинзифов” (Исмаил Ќемали) Чаир

Рамиза Мемедовска

наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Виолета Тушевска

наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Временска рамка на основниот циклус обуки

Теоретски обуки: Работилница 1 – 22 август, 2012
Работилница 2 – 23 август, 2012
Работилница 3 – 24 август, 2012
Работилница 4 – 29 август, 2012
Работилница 5 – 30 август, 2012
Практични обуки: 15, 22 и 24 октомври, 2012
Предавања со локални експерти: 29-30 ноември, 2012
Предавања со меѓународни експерти
(Конференција за интегрирано образование)
:
9-10 март, 2013
Имплементација на интегрирани воннаставни активности
и завршен испит
:
Доделување на сертификати: 26.10.2013

 

Временска рамка на напредниот циклус обуки

Теоретски обуки: Работилница 1- 12 септември, 2013
Работилница 2- 4 октомври, 2013
Работилница 3- 5 ноември, 2013
Реализација на проектна активност: 15 ноември, 2013
Предавања со локални експерти: 26 ноември, 2013
Предавања со меѓународни експерти
(Конференција за интегрирано образование)
:
14-15 декември, 2013
Доделување на сертификати: 15 декември, 2013