Ана Смилевска

ООУ Братство-Миѓени, Тетово

Сузана Вејсели

ООУ Лирија, Тетово

Љуљета Ќерими

ООУ Гоце Делчев, Битола

Гезим Ибраими

ОСМУ Никола Штејн, Тетово

Есат Исени

ОСТУ Гостивар, Гостивар

Хатиџе Мемети

ООУ Битолскиот Конгрес, с. Лопате, Куманово

Абдилмеџит Шаќири

ОССУ Ѓоце Стојчески, Тетово

Радмила Атанасова

ООУ Славчо Стојменски, Виница

Дијана Ѓорѓевска

ООУ Кирил и Методиј, Тетово

Мони Кузмановска

ООУ Кирил и Методиј, Канатларци

Тони Богојевски

ОССУ Ѓоце Стојчески, Тетово

Виолета Паревска

ООУ Гоце Делчев, Битола

Џемиле Реџепи

ООУ Панајот Гиновски, Скопје

Гонџе Ејуби

ООУ Братство-Миѓени, Тетово

Гордана Томеска

ООУ Лирија, Тетово

Даниела Стефановска

ООУ Битолскиот Конгрес, с. Лопате, Куманово

Хусејин Мемишоски

ООУ Кирил и Методиј, Канатларци

Соња Близновска

ОСМУ Никола Штејн, Тетово

Светлана Ристоска

ОСМУ Никола Штејн, Тетово

Љупчо Трајановски

ООУ Панајот Гиновски, Скопје

Зира Мурати

ОСМУ Никола Штејн, Тетово