Ариана Кадријевиќ

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Фросина Манева

ООУ Толи Зордумис Куманово

Ненси Сулејмани-Селманоска

ООУ Братство Eдинство, Дебар

Сизан Спахиу

ООУ Братство Скопје

Вјолца Рамадановска

ООУ Братство единство, Дебар

Лидија Серафимовска

ООУ Братство Скопје

Орнела Џафери

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Урим Сули

ООУ Гоце Делчев, Битола

Виолета Костова

ООУ Гоце Делчев, Битола

Емилија Ангелова

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Мирјана Невенова

ООУ Гоце Делчев, Битола

Ќенан Усеиноски

ООУ Никола Карев, Крушево

Енис Зеќири

ООУ Никола Карев, Крушево

Фатмире Махмуди

ООУ Гоце Делчев, Битола

Наташа Пешевска

ООУ Толи Зордумис Куманово

Селвер Абази

ООУ Толи Зордумис Куманово

Никола Николоски

СУГС Браќа Миладиновци Скопје