Извештај од втората Конференција
за интегрирано образование

IPE – Inaugural Conference
Programme Summary

Извештај од Конференцијата
за интегрирано образование

Official opening of the
Training centre for integrated education